คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน  เทอม 1 ปี 2558  
 
 
                            กำหนดการรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
ครั้งที่ 2
       29 ธ.ค. 60 เวลา  13:00 - 16:00 น.
              2 ม.ค. 61 เวลา  08:00 - 16:00 น.
จัดการศึกษาให้นักเรียน
     
มีความรู้คู่คุณธรรม
    ครั้งที่ 3
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
             9 ก.พ. 61 เวลา  15:30 - 18:00 น.
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
    11 ก.พ. 61 เวลา  08:00 - 16:00 น.
สู่การพัฒนาโรงเรียน
     
         ครั้งที่ 4
      ปิดภาคเรียน 1ุ6 มี.ค. 61  เวลา  9:00
      เปิดภาคเรียน1ุ3 พ.ค. 61 เวลา  08:00 - 10:00 น.
     
     
     
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
     
       
     
     
     
     
     
     
บอร์ดป้ายนิเทศ
     
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
     
       
     
     
     
     
หอประชุมราชพฤกษ์
     
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
     
       
       
     
     
       
   

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com