คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน  เทอม 2 ปี 2561  
 
 
                            กำหนดการรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
ครั้งที่ 1
 
    7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61 เวลามารับ 13.00 น.- 18.00 น. เวลามาส่ง 08.00 น.- 16.00 น.
  ครั้งที่ 2  
จัดการศึกษาให้นักเรียน
  28 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.61 เวลามารับ 13.00 น.- 18.00 น. เวลามาส่ง 08.00 น.- 16.00 น.
มีความรู้คู่คุณธรรม
  ครั้งที่ 3  
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
  1 ก.พ.62 - 3 ก.พ.62         เวลามารับ 13.00 น.- 18.00 น. เวลามาส่ง 08.00 น.- 16.00 น.
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
  ครั้งที่ 4  
สู่การพัฒนาโรงเรียน
  15 มี.ค.62 เวลามารับ 08.30 น.
          
     
     
     
     
     
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
     
       
     
     
     
     
     
     
บอร์ดป้ายนิเทศ
     
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
     
       
     
     
     
     
หอประชุมราชพฤกษ์
     
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
     
       
       
     
     
       
   

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com