คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  งบทดลอง        
 
 
                      
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
 
    มกราคม60  
   
จัดการศึกษาให้นักเรียน
     
มีความรู้คู่คุณธรรม
  กุมภาพันธ์60  
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
   
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
     
สู่การพัฒนาโรงเรียน
  มีนาคม60  
     
     
  april60  
   
     
  may60  
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
   
       
  june60  
   
     
  july60  
   
     
บอร์ดป้ายนิเทศ
  august60  
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
   
       
   
  september60  
     
   
   
   
หอประชุมราชพฤกษ์
     
     
     
     
   
     
       
     
     
       
     
   
       
    march61
     
     
    april61  
   
     
    june61  
     
     
  july61  
     
       
    august61  
     
       
    september61  
     
       
    october61  
     
       
    november61  
   

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com