คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  งบทดลอง        
 
 
                      
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
 
     
   
จัดการศึกษาให้นักเรียน
     
มีความรู้คู่คุณธรรม
   
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
   
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
     
สู่การพัฒนาโรงเรียน
  march61  
     
     
  april61  
   
     
  june61  
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
   
       
  july61  
   
     
  august61  
   
     
บอร์ดป้ายนิเทศ
  september61  
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
   
     
  october61  
   
     
  november61  
   
หอประชุมราชพฤกษ์
     
    novem61  
     
     
  decem61  
     
       
    jan62  
     
       
    feb62  
   
       
    march62
     
     
    april62  
   
     
    may62  
     
     
  june62  
     
       
    july62  
     
       
    august62  
     
       
    september62  
     
       
       
   
       
       

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com