ประมวลภาพ อ.วิจารณ์ สงกรานต์และคณะ อบรม "คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการวิจัยในชั้นเรียน" ให้กับคณะครู รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ่( 12-14 มี.ค2555 )