ประมวลภาพ อบรมคอมพิวเตอร์ โดยคณะจาก ม.ราชภัฎ หมูบ้านจอมบึง (20-22 มี.ค.2556 )
ขอขอบคุณ อ.วิจารณ์ สงกรานต์และคณะ ทุกๆ ท่าน
โรงเรียนเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี