ประมวลภาพ คณะครูัทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศน์ กรุงเทพมหานคร